Symposium Award

62nd Heiji Watanabe (NEC)
63rd Shin-ichi Saito (Hitachi)
64th Nobuo Aoi (ASET)
65th Toshihide Nabatame (MIRAI-ASET)
66th Takashi Ishigami (NEC electronics)
67th Ikutaro Noji (Ebara)
Masato Ishibashi (Renesas Technology)
68th Shigenori Hayashi (Matsushita)
69th Nobuyuki Sugii (Hitachi)
70th Tomoya Sanuki (Toshiba)
71st Morio Shiobara, et al. (Selete)
72nd Kenji Ishikawa, et al. (Fujitsu Laboratories)
73rd Shigeru Kawanaka, et al. (Toshiba Semiconductor)